LATEST NOTICE
CEO shortlist Notice 2024-04-12
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपुर्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 2024-02-15 Download
Notice Regarding CEO Vacancy 2080 2024-02-13 Download
Outsource Notice 2023-12-04
FD notice 2080-06-29 2023-10-17
अन्तिम-नतिजा-प्रकाशित-सम्वन्धी-सुचना-तह-५--खुला 2023-10-13 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (तह -४ , खुला तथा समावेशी) 2023-10-13 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (तह -६ , खुला तथा समावेशी) 2023-10-12 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (तह -७ , चार्टड एकाउन्टेण्ड, महिला ) 2023-10-10 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (तह -७ प्रशासन, खुला र दलित) 2023-10-10 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (तह -७ सुचना प्रविधि अधिकृत, महिला) 2023-10-10 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (९ तह ) 2023-10-09 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (८ तह CA महिला) 2023-10-09 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (८ तह खुला ) 2023-10-09 Download
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (७ तह ) 2023-10-09
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (६ तह ) 2023-10-09
अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्वन्धी सुचना (५ तह ) 2023-10-09
लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएको लिखित परीक्षाको नतिजाको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना। 2023-09-27 Download
मुल्याङ्कन बढुवा सूचना नं ६/२०७९/२०८० 2023-06-04 Download
मुल्याङ्कन बढुवा सूचना नं ५/२०७९/२०८० 2023-06-04 Download
Premium calculator